كتاب      مقاله علمي      مقاله كامل كنفرانس      كنفرانس و همايش علمي      مقاله ترويجي

نشريه ترويجي-فني     دستورالعمل فني     گزارش نهايي پژوهشي      ساير نوشتارها

كتاب

فهرست كتاب ها به ترتيب تاريخ انتشار

دريافت فايل كتاب

تعداد صفحه

سال انتشار

نام انتشارات

اسامي نويسندگان

عنوان كتاب

رديف

             
فايل كتاب

268

1399

نشر آموزش كشاورزي

(سازمان تات)

علي محسني،

حسين فرازمند، سيدضياء‌الدين طباطبايي، ‌ ...

راهنماي انار (كاشت، داشت . برداشت)

1

صفحه جلد كتاب

351

1396

دانشگاه آزاد اسلامي

(واحد علوم و تحقيقات)

فرشيد شخصي زارع،

حسين فرازمند

آفتكش هاي زيستي (مديريت آفت و تنظيم قوانين)

1

 

مقاله ترويجي

فهرست مقالات علمي-ترويجي به ترتيب تاريخ انتشار

دريافت مقاله

صفحات

شماره

جلد

سال انتشار

اسامي نويسندگان

كشور

نام نشريه

عنوان مقاله

رديف

 چكيده  -  مقاله کامل

11-16

221

31

1390

جواد کريم زاده اصفهانی، حسين فرازمند

ايران

زيتون

مديريت اکولوژیک آفـات

7

 چكيده  -  مقاله کامل

1-8

-

-

1386

حسين فرازمند

ايران

پايگاه اطلاع رسانی حشره شناسی ايران

کاربرد هورمونهای حشرات در کنترل آفات گياهی

6

 چكيده  -  مقاله کامل

35-41

5

2

1382

حسين فرازمند، استانيسلاو يورويچ چايکا

روسيه

نشريه علمی انجمن دانشجويان مسکو

مطالعه گيرنده های حسی شاخک و قطعات دهانی لارو سوسک زرد آرد Tenebrio molitor L. (Coleoptera: Tenebrionidae)

5

 چكيده  -  مقاله کامل

2

9

-

1380

حسين فرازمند

ايران

ماهنامه مددکار ترويجی

کنه گردآلود خرما

4

 چكيده  -  مقاله کامل

1-2

8

-

1380

حسين فرازمند، كاظم محمدپور

ايران

ماهنامه مددکار ترويجی

مديريت کنترل تلفيقی سوسک سرخرطومی حنايی  خرما

3

 چكيده  -  مقاله کامل

1-2

7

-

1380

حسين فرازمند، كاظم محمدپور

ايران

ماهنامه مددکار ترويجی

سوسک سرخرطومی حنايی خرما

2

 چكيده  -  مقاله کامل

4

6

-

1380

حسين فرازمند

ايران

ماهنامه مددکار ترويجی

آفات انباری خرما

1

 

نشريه و پوستر ترويجي-فني

فهرست نشريات و پوسترهاي ترويجي به ترتيب تاريخ انتشار

دريافت فايل

تعداد صفحه

انتشارات

سال انتشار

اسامي نويسندگان

نام نشريه/پوستر

رديف

فايل كامل نشريه

20

سازمان جهاد کشاورزی سيستان و بلوچستان

1384

 آرمان آوند فقيه، حسين فرازمند، کاظم محمدپور

آفت سرخرطومی حنايی خرما

1

فايل كامل نشريه

22

پژوهشگاه بيوتكنولوژي كشاورزي

1396

 غلامرضا صالحي-جوزاني، حسين فرازمند، درنا سعادت، غلامرضا گل محمدي

مدیریت سوسک پوستخوار مدیترانه ای (اروپایی) کاج (Orthotomicus erosus)

2

 

دستورالعمل فني

فهرست نشريات و پوسترهاي ترويجي به ترتيب تاريخ انتشار

دريافت فايل

تعداد صفحه

انتشارات

سال انتشار

اسامي نويسندگان

نام نشريه/پوستر

رديف

فايل كامل دستورالعمل

20

موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور

1397

 حسين فرازمند، حيدر ولي زاده، مظاهر يوسفي

كنترل زنجره مو

1

فايل كامل دستورالعمل

20

موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور

1397

 حسين فرازمند، هادي زهدي، محمد سيرجاني

كنترل تلفيقي پسيل معمولي پسته

2

 

گزارش نهايي پژوهشي

فهرست گزارش هاي پژوهشي به ترتيب تاريخ انتشار

دريافت فايل

تعداد صفحه

انتشارات

سال انتشار

سال اجرا

اسامي نويسندگان

عنوان طرح/پروژه تحقيقاتي

رديف

خاتمه

شروع

همكاران

مجريان

 چكيده  -  فايل کامل

 چكيده  -  فايل کامل

 

ساير نوشتارها

فهرست نوشتارها به ترتيب تاريخ انتشار

دريافت فايل

تعداد صفحه

سال انتشار

نام انتشارات

اسامي نويسندگان

عنوان نوشتار

رديف

فايل کامل

فايل کامل

1

1386

خبرنامه انجمن

 حشره شناسي ايران

حسين فرازمند

Oxythyrea cinctellaگزارش فعاليت سوسک  Schaum (Col.: Cetonidae) به عنوان يک عامل کاهش دهنده خسارت کرم گلوگاه انار

2

فايل کامل

1

1378

خبرنامه انجمن

حشره شناسي ايران

حسين فرازمند

معرفي سه گونه كنه جمع آوري شده از روي سوسك سرخرطومي حنايي خرما

1

صفحه اصلي   زندگينامه   انتشارات علمي   اختراعات    افتخارات   سوابق تحصيلي   سوابق اجرايي    سوابق تدريس   پايان نامه ها   مجامع علمي    گالري تصاوير   سايتهاي مرتبط   ارتباط با ما


(c) - Dr. Hossein Farazmand