مقاله علمي-پژوهشي      مقاله كامل كنفرانس

مقاله علمي

فهرست مقالات علمي به ترتيب تاريخ انتشار

دريافت مقاله

صفحات

شماره

جلد

سال انتشار

اسامي نويسندگان

كشور

نام نشريه

عنوان مقاله

رديف

 

89

چكيده مقاله کامل

77-85

1

12

1402

ميثم صمدي پور، حسين فرازمند، عليرضا نظري، ولي اله بني عامري

ايران

پژوهش هاي كاربردي در گياه پزشكي

ارزیابی تله‌هاي رنگي چسبي در جلب سفيدبالك گلخانه اي، Trialeurodes vaporariorum Westwood

88

در دست انتشار

-

2

90

1401

حسين فرازمند، رئوف كليائي، هاشم كمالي، محمدولي تقدسي

ايران

نشريه آفات و بيماريهای گياهی

تاثير کائولين فرآوري شده بر كرم سيب، Cydia pomonella

87

چكيده مقاله کامل

853-860

4

129

2022

AmirHossein Danay-Toos,  Shahryar Jafari, Hossein Farazmand, Babak Heidary Alizadeh

Germany

Journal of plant diseases and protection

Efficacy of nanocapsules loaded with Ectomyelois certoniae (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) sex pheromone as evaluated in wind tunnel and field trapping experiments

86

چكيده مقاله کامل

771-786

4

10

2021

Saeede Noorbakhsh,  Moosa Saber, Hossein Farazmand, Babak Heidary Alizadeh

IRAN

Journal Of Crop Protection

Intraspecific geographic variation in sex pheromone of the carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae)

85

چكيده مقاله کامل

49-60

3

10

1399

اميرحسين داناي طوس،

شهريار جعفري،

بابك حيدري عليزاده،

حسین فرازمند

ايران

تحقيقات آفات گياهي

ارزیابی کارایی مزرعه‌ای نانوکپسول

فرومون جنسی کرم گلوگاه انار

84

چكيده مقاله کامل

47-53

1

34

1399

مسعود اربابی،

غلامعلی اکبرزاده شوکت،

حسين کربلائی خياوی،

محمدسعيد امامی،

هاشم کمالی،

حسین فرازمند

ايران

فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان

ارزیابی کائولین در کنترل جمعیت کنه قرمز اروپائی درختان سیب در ایران

83

چكيده مقاله کامل

33-44

1

42

1398

مرضيه محمودي، حسین فرازمند، عيسي جبله، محمد سيرجاني

ايران

تحقيقات آفات گياهي

تاثیر صابون روغن نارگیل و عصاره فرآوري شده فلفل قرمز روی کنه انجیر،Eotetranychus hirsti Baker & Pritchard ، در شرایط صحرایی

82

چكيده مقاله کامل

552-557

1

206

2019

Bahareh Jamshidi, Ezeddin Mohajerani, Hossein Farazmand, Asghar Mahmoudi, Abolfazl Hemmati England

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

Pattern recognition-based optical technique for non-destructive detection of Ectomyelois ceratoniae infestation in pomegranates during hidden activity of the larvae

81
چكيده مقاله کامل

165-177

2

4

1397

فهيمه ورشوي، بابك حيدري عليزاده، حسين فرازمند، علي اوليائي ترشيزي، محمد سيرجاني

ايران

نشريه آفت كش ها در علوم گياه پزشكي

استخراج و شناسايي فرومون جمعيت هاي مختلف شب پره كرم گلوگاه انار

80
چكيده مقاله کامل

979-986

5

20

2018

Fatemeh Kafi-Farashah, Hossein Farazmand, Reza Vafaei Shoushtari, Gholamreza Golmohammadi, Elham Sanatgar

IRAN

Journal of Agricultural Science and Technology (JAST)

Effects of anti-juvenile hormone, Precocene-I, on egg development of Sunn pest, Eurygaster integriceps, and its progenies

79
چكيده مقاله کامل

41-55

1

7

1397

هرمز سلطاني، حسین فرازمند، عليرضا براتي

ايران

پژوهش هاي كاربردي در گياه پزشكي

بررسي بيواكولوژي زنجره مو در شرايط صحرايي در ملاير

78
چكيده مقاله کامل

309-319

4

9

1396

تورج اركاني، هادي استوان، حسین فرازمند، مهدي غيبي

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

نوسانات فصلی جمعیت سوسک پوست خوار مدیترانه ای کاج، Orthotomicus erosus (Wollaston) (Col.: Curculionidae)، در بوستان جنگلی چیتگر تهران

77

چكيده مقاله کامل

245-257

3

9

1396

مريم سلطاني، حسین فرازمند، عيسي جبله، محمد سيرجاني

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

مطالعه عوامل موثر در شکار تله های فرومونی کرم خوشه خوار انگور، Lobesia botrana Denis and Schiffermüller

76

چكيده مقاله کامل

119-130

4

6

1396

حسين پژمان، محمدجواد عصاري، هادي زهدي، حسین فرازمند

ايران

پژوهش هاي كاربردي در گياه پزشكي

مقایسه ی کارایی حشره کشی پودر میکرونیزه ی کائولین و روغن معدنی با حشره کش دیازینون علیه زنجرک خرما، Ommatissus lybicus (Hemiptera: Tropiduchidae)، در استان های فارس و کرمان

75
چكيده مقاله کامل

173-184

2

9

1396

جعفر حسين زاده، حسین فرازمند، مرضيه مجدي افشار، معصومه عباسي چوب تراش

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

تعيين زمان مناسب سمپاشي استفاده از تله فرموني و درجه حرارت موثر روزانه براي كرم سيب،Cydia pomonella L. (Lep: Tortricidae), در شهرستان اروميه

74
چكيده مقاله کامل

27-34

1

9

1396

افسانه خضري، ابراهيم سليمان نژ‍اديان، شبلا گلدسته، حسين پژمان، حسین فرازمند

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

كاربرد کائولین در كنترل مگس ميوه مديترانه اي، Ceratitis capitata

(Wiedemann) (Dip:Tephritidae) روي انار

73

چكيده مقاله کامل

289-297

2

87

2017

Nikpay, A.,  Soleyman-Nejadian, E., Goldasteh, S.,  Farazmand, H.

India

Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section B: Biological Sciences

Efficacy of Silicon Formulations on Sugarcane Stalk Borers, Quality Characteristics and Parasitism Rate on Five Commercial Varieties

72
چكيده مقاله کامل

1-8

3

7

1396

رضا عابديني، حسین فرازمند، عيسي جبله، محمد سيرجاني

ايران

تحقيقات آفات گياهي

تاثیر کائولین فرآوری شده (WP 95%) روی زنجرک مو،Arboridia kermanshah Dlabola (Hem: Cicadellidae) در شرایط صحرایی

71
چكيده مقاله کامل

61-73

4

40

1396 محمدرضا اخلاقي، حسین فرازمند، رضا وفايي شوشتری ايران

مجله گياه پزشكي

بررسي روش هاي ممانعت كننده تخمريزي و تغذيه در كاهش خسارت آفات ميوه خربزه

70

چكيده مقاله کامل

81-88 2 8 1396 پيمان نامور، حسین فرازمند، سميه صالحي

ايران

فصلنامه علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي

بررسي كارايي پودر كائولين در كنترل سفيد بالك (Bemisia tabaci Gennadius) در گلخانه هاي گوجه فرنگي جيرفت

69

چكيده مقاله کامل

83-94

3

40

1396 مهرداد تبريزيان، كاظم محمدپور، حسین فرازمند، امير چراغي ايران

مجله گياه پزشكي

سنتز فرومون جنسی ساقه خوار نیشکر Sesamia cretica و بررسی کارایی ترکیب سنتتیک آن در شرایط مزرعه اي

68

چكيده مقاله کامل

193-201

3

8

1395

فرشید شخصی زارع، حسین فرازمند، رضا وفایی شوشتری، عارف معروف، مهران غزوی

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

اثرات کائولین فرآوری شده بر مرگ و میر حشرات کامل و تولید نتاج نسل اول (F1) دو گونه آفت انباری

67

چكيده مقاله کامل

199-201

4

41

2017

Saeede Noorbakhsh, Babak Heidary Alizadeh, Moosa Saber, Hossein Farazmand

England

Journal of Chemical Research

Improved synthesis of (Z,E)-9,11,13-tetradecatrienal, the sex pheromone of the Carob Moth Apomyelois (=Ectomyelois) ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae)

66

چكيده مقاله کامل

61-73

1

41

2017

Saeede Noorbakhsh, Babak Heidary Alizadeh, Hossein Farazmand, Moosa Saber

Turkey

Turkish Journal of Entomology

Comparative study of the sex pheromone of carob moth, Apomyelois ceratoniae (Zeller, 1839) (Lepidoptera: Pyralidae) from four regions of Iran using headspace solid phase micro extraction - gas chromatography/mass spectrometry

65

چكيده مقاله کامل

115-124

2

8

1395

فاطمه كافي فراشاه، رضا وفایی شوشتری، حسین فرازمند، غلامرضا گل محمدي، الهام صنعتگر

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

تاثیر ترکیبات مهارکننده هورمون جوانی روی پوره سن پنجم سن گندم در شرایط آزمایشگاهی

64

چكيده مقاله کامل

481-487

3

30

1395

نويد ناصریان، حسين فرازمند، آرمان آوندفقيه، رضا وفايی شوشتری

ايران

مجله حفاظت گياهان

بررسي مطالعه عوامل موثر در شکار تله های فرمونی کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller

(doi:10.22067/jpp.v30i3.45250)

63

چكيده مقاله کامل

454-458

1410

118

2016

Amin Nikpay, Ebrahim Soleyman-Nejadian, Shila Goldasteh, Hossein Farazmand

England

International Sugar Journal

Efficacy of Biomite® and GC-Mite® on Oligonychus Sacchari and its predator Stethorus gilvifrons on sugarcane; Preliminary results

62
چكيده مقاله کامل 1-11

2

39

1395

فرشید شخصی زارع، رضا وفایی شوشتری، حسین فرازمند، عارف معروف، مهران غزوی، علي محمدي پور

ايران

مجله گياه پزشكي

حساسيت دو گونه آفات انباری به قارچ، Metarhizium anisopliae، بر اساس دو روش زیست سنجی

61

چكيده مقاله کامل

39-49

1

3

1395

حمزه ايزدمهر، حسين فرازمند، علی اوليائی ترشيز، محمد سيرجانی، عيسي جبله

ايران

نشريه آفت كش ها در علوم گياه پزشكي

تاثير کائولين فرآوري شده (WP 95%) روي سفيدبالك پنبه، Bemisia tabaci Gen.

60
چكيده مقاله کامل 723-731 4 31 1394

اميد احمدي، جعفر حسين زاده، اميد پناهي، حسين فرازمند

ايران دو ماهنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

اثر حشره كشي اسانس پسته وحشي بر روي حشرات كامل سوسك توتون (Lasioderma serricorne F.)

59

چكيده مقاله کامل

191-200

2

4

1394

غلامرضا گل محمدي، هرمز سلطاني، حسین فرازمند

ايران

نشريه پژوهش هاي كاربردي در گياه پزشكي

(دانشگاه تبريز)

بررسي تاثير حشره كش هاي ايميداكلوپريد، كارتاپ و فرمولاسيون هاي مختلف فيپرونيل روي زنجره مو در شرايط صحرايي

58

چكيده مقاله کامل

210-216

1

158

2016

Mehdipour, M., Zamanian, H., Farazmand, H., Hosseini-Gharalari, A.

Netherlands

Entomologia Experimentalis et Applicata

Disruption of reproductive behavior of grapevine cicada, Cicadatra alhageos, by acoustic signals playback

57

چكيده مقاله کامل

131-141

2

7

1394

افسانه خضری، ابراهیم سلیمان نژادیان، شیلا گلدسته، حسین پژمان، حسین فرازمند

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

مقایسه کارایی دو روش کنترل مگس میوه مدیترانه ای روی انار در شیراز

56

چكيده مقاله کامل

29-37

1

7

1394

فرشید شخصی زارع، رضا وفایی شوشتری، حسین فرازمند، عارف معروف، مهران غزوی

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

بررسی اثرات سه فرمولاسیون خاک دیاتومه بر درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم در شرایط آزمایشگاهی

55

چكيده مقاله کامل

104-115

1

26

2015

Jafary, M., Karimzadeh, J.,  Farazmand, H.,  Rezapanah, MR.

United Kingdom

Biocontrol Science & Technology

Plant-mediated vulnerability of an insect herbivore to Bacillus thuringiensis in a plant-herbivore-pathogen system

54

چكيده مقاله کامل

498-503

5

44

2015

Nikpay, A.,  Soleyman-Nejadian, E., Goldasteh, S.,  Farazmand, H.

Brazil

Journal of  Neotropical Entomology

Response of Sugarcane and Sugarcane Stalk Borers Sesamia spp. (Lepidoptera: Noctuidae) to Calcium Silicate Fertilization

53

چكيده  -  مقاله کامل

137-146

2

82

1393

حسين فرازمند، هادی حسن زاده، محمد سيرجانی، کاظم محمدپور، افشين مشيری، سيدحيدر ولی زاده، علي جعفري ندوشن

ايران

نشريه آفات و بيماريهای گياهی

مطالعه تاثير کائولين فرآوري شده روي پوره پسيل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae Burckharat & Lauterer (Hem.: Psyllidae)

52

چكيده  -  مقاله کامل

429-433

3

28

1393

فرشید شخصی زارع، حسین فرازمند، رضا وفایی شوشتری، عارف معروف، مهران غزوی

ايران

مجله حفاظت گياهان

کارایی حشره کشی خاک دیاتومه فرمولاسیون سایان بر حشرات کامل شپشه آرد در شرایط آزمایشگاهی

51

چكيده  -  مقاله کامل

183-190

2

6

1393

ساره مذهب، حسين فرازمند، رضا وفايی شوشتری، محمدسعید امامی

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

مطالعه تاثير کاربرد کائولين و پرچم­زدایی در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae)

50

چكيده  -  مقاله کامل

161-171

2

6

1393

پريسا کرمانی، حسين فرازمند، جواد کريم زاده، آرمان آوندفقيه

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

مطالعه نوسانات جمعيت کرم به، Euzophera bigella Zeller، و کرم سیب، Cydia pomonella، در باغ هاي به اصفهان

49

چكيده  -  مقاله کامل

123-133

1

30

1393

جعفر حسين زاده، حسين فرازمند، يونس كريم پور

ايران

دو ماهنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

اثر حشره كشي اسانس ميوه سرو كوهي (Thuja occidentalis L.), روي حشرات كامل سوسك توتون (Lasioderma serricorne F.) در شرايط آزمايشگاهي

48

چكيده  -  مقاله کامل

37-44

1

6

1393

حسين فرازمند، محمد سیرجانی، علی محمدی پور

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

تعيين زمان مناسب پوشش تاج ميوه جهت کنترل کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller  (Lep.: Pyralidae)

47

چكيده  -  مقاله کامل

334-343

4

5

1392

امید پناهی، جعفر حسین زاده، سید علی صفوی، حسین فرازمند

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

بررسی اثر سه اسانس گیاه دارویی بر رشد میسلیومی، جوانه نی و تولید کنیدیوم سه گونه قارچ بیمارگر حشرات در شرایط آزمایشگاهی

46

چكيدهمقاله کامل

76-85

2

1

1392

هادی حسن زاده، حسين فرازمند، علی اوليائی ترشيز، محمد سيرجانی

ايران

نشريه آفت كش ها در علوم گياه پزشكي

تاثير کائولين فرآوري شده (WP 95%) روي بازدارندگی تخمريزی پسيل معمولي پسته، Agonoscena pistaciae Burckharat & Lauterer

45

چكيده  -  مقاله کامل

91-99

2

1

1392

اميرحسين داناي طوس، حسين فرازمند، علي اوليائي ترشيز، محمد سيرجاني

ايران

مهار زيستي در

گياه پزشكي

تاثير عصاره ي فلفل قرمز و سير براي كنترل پوره ي پسيل معمولي سته، Agonoscena pistachiae, در شرايط صحرايي

44

چكيده  -  مقاله کامل

8-18

1

1

1392

جعفر حسين‌زاده، حسين فرازمند، يونس كريم‌پور

ايران

نشريه آفت كش ها در علوم گياه پزشكي

مقايسه تاثير اختلاط هر يك از حشره كش هاي لوفوكس و فوزالون با قارچ کش پنکونازول در كنترل توام كرم خوشه خوار انگور (Lobesia botrana Den. & Schiff.) و سفيدك سطحي مو (Erysiphe necator  Schwein.)

43

چكيده  -  مقاله کامل

614-622

2

107

2014

Modarres-Najafabadi, S. S., Vafaei Shoushtari, R., Zamani, A. A., Arbabi, M., Farazmand, H.

USA

Journal of  Economic Entomology

Life Parameters of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) on Six Common Bean Cultivars

42

چكيده  -  مقاله کامل

161-170

2

5

1392

نويد ناصریان، حسين فرازمند، رضا وفايی شوشتری، آرمان آوندفقيه، نادر آزادبخت

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

مطالعه نوسانات جمعيت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller و کرم به، Euzophera bigella Zeller، در باغ­هاي انار لرستان

41

چكيده  -  مقاله کامل

279-286

4

34

2013

H. Valizadeh, H. Abbasipour, H. Farazmand, A. Askarianzadeh

Germany

Entomologia Generalis

(Journal of general and applied entomology)

Evaluation of Kaolin Application on Oviposition Control of the Vine Cicada, Psalmocharias alhageos in Vineyards [Homoptera: Cicadidae]

40

چكيده  -  مقاله کامل

173-184

2

80

1391

حسين فرازمند

ايران

نشريه آفات و بيماريهای گياهی

مطالعه تاثير کائولين فرآوری شده روی آفتاب سوختگی ميوه های انار

39

چكيده  -  مقاله کامل

35-44

2

1

1391

عليرضا پورحاجي،

حسين فرازمند

ايران

مجله ي حشره شناسي گياهان زراعي

كارآيي حشره‌كش های ديفلوبنزورون، اسپينوزاد، فوزالون و تيوديكارب در كنترل كرم خوشه‌خوار انگور

38

چكيده  -  مقاله کامل

227-237

3

4

1391

احسان دانيال زاده، آرمان آوندفقيه، حسين فرازمند، جواد کريم زاده اصفهانی

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

 

بررسي گونه هاي Spodoptera و نوسانات جمعيت حشرات کامل آن ها با استفاده از تله هاي فروموني در مزارع چغندرقند اصفهان

37

چكيده  -  مقاله کامل

1741-1763

14

45

2012

Alizadeh, M., Rassoulian, G.R., karimzadeh, J., Farazmand, H., Hosseinin-Naveh, V., Pourian, H.R.

United Kingdom

Archives of Phytopathology and Plant Protection

Sublethal effects of pyriproxyfen, a juvenile hormone analogue, on Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae): life table study

36

چكيده  -  مقاله کامل

62-68

2

67

2012

Farazmand, H.,

 St.Yu. Chaika

Russia

Moscow University Biological Sciences Bulletin

Morphology and ultrastructure of chemosensory sensilla of antenna in the Colorado potato beetle larvae, Leptinotarsa decemlineata Say, (Col: Chrysomelidae)

35

چكيده  -  مقاله کامل

519-527

5

2

2012

Modarres-Najafabadi, S. S., Vafaei Shoushtari, R., Zamani, A. A., Arbabi, M., Farazmand, H.

Iran

International Journal of Agriculture: Research and Review

Antixenosis and antibiosis as mechanisms of resistance to Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) in common beans

34

چكيده  -  مقاله کامل

690-701

6

11

2012

Modarres-Najafabadi, S. S., Vafaei Shoushtari, R., Zamani, A. A., Arbabi, M., Farazmand, H.

UAE

Middle-East Journal of Scientific Research

Resistance to Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) in Phaseolus vulgaris L.

33

چكيده  -  مقاله کامل

305-315

4

3

1390

جعفر حسين زاده، حسين فرازمند، مهدي صعودی، مرضيه مجدی افشا

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

تعيين زمان­هاي مبارزه عليه کرم خوشه خوار توسط تله های فرموني در ارومیه

32

چكيده  -  مقاله کامل

285-293

4

3

1390

مريم جعفری، جواد کريم زاده اصفهانی، حسين فرازمند، محمدرضا رضاپناه

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

نقش مقاومت میزبان گیاهی بر رشد و نمو بید کلم در شرایط آزمایشگاه

31

چكيده  -  مقاله کامل

213-222

4

3

1390

حسين رضا رضايی ترشيزی، حسين فرازمند، شيلا گلدسته، عارف معروف

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

اثر خاك دياتومه ايران روی حشرات كامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات در شرایط آزمايشگاهی

30

چكيده  -  مقاله کامل

460-470

3

27

1390

زهرا رفيعی کرهرودی، سعيد محرمی پور، حسين فرازمند، جواد کريم زاده اصفهانی

ايران

دو ماهنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

بازدارندگي تخم ريزي و اثر تخم كشي اسانس 18 گياه دارويي روي شب پره ي هندي

29

چكيده  -  مقاله کامل

1090-1099

24

14

2011

Alizadeh, M., Rassoulian, G.R., karimzadeh, J., Hosseinin-Naveh, V., Farazmand, H.

Pakistan

Pakistan Journal of Biological Sciences

Biology study of Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae) and its solitary endoparasitoid, Cotesia vestalis (Hym. Braconidae) under laboratory condition

28

چكيده  -  مقاله کامل

41-46

1

31

2011

Farazmand, H. ,

S.Yu. Chaika

Iran

Journal of Entomological Society of Iran

Effect of precocene I and II, juvenile hormone inhibitors, on the system of antennae and mouthparts of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata Say, larvae

27

چكيده  -  مقاله کامل

990-998

5

8

2011

Modarres-Najafabadi, S. S., Vafaei Shoushtari, R., Zamani, A. A., Arbabi, M., Farazmand, H.

UAE

Middle-East Journal of Scientific Research

Effect of Nitrogen Fertilization on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) Populations on Common Bean Cultivars

26

چكيده  -  مقاله کامل

163-171

2

3

1390

افشين مشيری، حسين فرازمند، رضا وفايی-شوشتري

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

مطالعه مقدماتی تاثير کائولين در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae)، در منطقه گرمسار

25

چكيده  -  مقاله کامل

133-141

2

3

1390

سليمان بهمني، علي اكبر كيهانيان، حسين فرازمند

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

بررسي تاثیر پایری­پروکسی­فن، هگزافلومورون و فلوفنوکسورون روی شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae L. (Hem., Aphididae)، در مزارع کلزا

24

چكيده  -  مقاله کامل

63-72

1

3

1390

كاظم محمدپور، حسين فرازمند، آرمان آوندفقيه

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

بررسي اثر نوع طعمه گیاهی، شكل و محل نصب تله در بهبود کارایی تله­هاي فرموني سرخرطومي حنايي خرما، Rhynchophorus ferrugineus Oliv.(Col., Dryophthoridae)1

23

چكيده  -  مقاله کامل

11-17

1

3

2011

Hosseinzadeh, J., Karimpour, Y., Farazmand, H

Egypt

Egypt. Acad. J. biolog. Sci.

Effect of lufox, on Lobesia botrana Den. & Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae)

22

چكيده  -  مقاله کامل

11-19

1

3

1390

بهاره رفيعي، حسين فرازمند، شيلا گلدسته، تقي شيخ­علي

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

بررسي تاثير انواع پوشش ميوه در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae)، در منطقه ساوه

21

چكيده  -  مقاله کامل

1-9

1

3

1390

ريحانه حبيبی، رضا وفايی-شوشتري، حسين فرازمند، عارف معروف، سعيده لونی

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

تاثير تيمارهاي حرارتي روي مراحل مختلف رشدي سوسك چهارنقطه­اي حبوبات Callosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae)1

20

چكيده  -  مقاله کامل

307-317

4

2

1389

فاطمه سادات گلستان-هاشمی، حسين فرازمند، جواد کريم زاده اصفهانی، عارف معروف

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

اثر خاك دياتومه ايران روی شپشه‌ي آرد، Tribolium confusum du Val (Col.: Tenebrionidae) در شرایط آزمایشگاهی

19

چكيده  -  مقاله کامل

30-35

3

53

1389

حميدرضا ذوالفقاريه، حسين فرازمند، رضا وفايي-شوشتري، محمد بابايی، سيد ضياء الدين طباطبايي

ايران

مجله علوم و فنون هسته ای

كاربرد فن‌آوري هسته‌اي جهت كنترل عملي خسارت كرم گلوگاه انار

18

چكيده  -  مقاله کامل

109-116

2

2

1389

سعيده لونی، حسين فرازمند، عزيز شيخی-گرجان، زهرا رفيعی-کرهرودی

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

بررسي حساسيت مرحله لاروی شپشه آرد،  Tribolium confusum Duval (Col.,Tenebrionidae) ، به حشره کش هاي IGR در شرايط آزمايشگاهي

17

چكيده  -  مقاله کامل

165-172

2

24

1389

زهرا رفيعی کرهرودی، سعيد محرمی پور، حسين فرازمند، جواد کريم زاده اصفهانی

ايران

مجله حفاظت گياهان

خاصيت دور کنندگي و سميت تنفسي 18 گونه اسانس گياهي روي شب پره هندي

16

چكيده  -  مقاله کامل

377-385

1

6

2011

Loni, S., Moarefi, M., Farazmand, H. , E. Karami

Turkey

Munis Entomology & Zoology (MEZ)

The effect of regulating compounds on the growth of Tribolium confusum Du Val (Coleoptera: Tenebrionidae)

15

چكيده  -  مقاله کامل

339-345

1

6

2011

Rafiei-Karahroodi, Z., Moharramipour, S., Farazmand, H. , J. Karimzadeh-Esfahani

Turkey

Munis Entomology & Zoology (MEZ)

Insecticidal effect of six native medicinal plants essential oil on Indian meal moth, Plodia interpunctella Hübner (Lep.: Pyralidae)

14

چكيده  -  مقاله کامل

159-164

2

24

1389

سعيده لونی، حسين فرازمند

ايران

مجله حفاظت گياهان

تأثیر ترکیبات تفلوبنزورون، هگزافلومورون و پایری پروکسی فن بر شاخص های تغذیه ای شپشه آرد

13

چكيده  -  مقاله کامل

299-307

4

1

1388

ريحانه حبيبی، رضا وفايی-شوشتري، عارف معروف، حسين فرازمند، سعيده لونی

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

تاثير تیمارهاي حرارتي روي تلفات مراحل مختلف رشدي شپشه آرد

12

چكيده  -  مقاله کامل

261-268

3

1

1388

حيدر ولی زاده،  حسين فرازمند

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

مطالعه کارایی روش های کنترل زنجره مو، .Psalmocharias alhageos Kol، در استان ق

11

چكيده  -  مقاله کامل

209-219

3

1

1388

زهرا رفيعی کرهرودی، سعيد محرمی پور، حسين فرازمند، جواد کريم زاده اصفهانی

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

بررسي اثر اسانس هجده گياه دارويي بر شاخص­هاي تغذيه اي لارو شب پره هندي، Plodia interpunctella Hubner

10

چكيده  -  مقاله کامل

163-172

2

1

1388

تقي شيخ علي، حسين فرازمند، رضا وفايي-شوشتري

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

تاثير روش حذف پرچم در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae)، در منطقه ساوه

9

چكيده  -  مقاله کامل

111-121

2

1

1388

حسين فرازمند

ايران

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

بررسی تاثير ترکيبات تنظيم کننده رشد حشرات روی دستگاه گوارش لارو سوسک برگ­خوار سيب زمينی، Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae).1

8

چكيده  -  مقاله کامل

35-42

1

1

1388

حميدرضا ذوالفقاريه، رضا وفايي-شوشتري، حسين فرازمند، محمدرضا اردكاني، محمد بابايی، حسين مصطفوی

 

نشريه تحقيقات

حشره شناسی

كاربرد فناوري هسته اي جهت تعيين دز كنترل كننده كرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae)1

7

چكيده  -  مقاله کامل

1-11

2

27

2008

Farazmand, H.,

S.Yu. Chaika

Iran

Journal of Entomological Society of Iran

Morphology and ultrastructure of chemosensory sensilla of maxillary and labial palps in the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata Say, larvae

6

چكيده  -  مقاله کامل

27-43

2

76

1387

حسين فرازمند،

استانيسلاو يورويچ چايكا

ايران

نشريه آفات و بيماريهای گياهی

بررسی تاثير پركاسن I و II بر روي رشد و نمو سوسك برگخوار سيب ﺯمينى٬ Leptinotarsa decemlineata SAY. (Col.: Chrysomelidae)

5

چكيده  -  مقاله کامل

76-82

2

62

2007

Farazmand, H.,

S.Yu. Chaika

Russia

Moscow University Biological Sciences Bulletin

Morphology and ultrastructure of the antennae sense organs in Tenebrionid beetle larvae: Tenebrio molitor L. and Zophobas rugipes Kirsch (Col.: Tenebrionidae)

4

چكيده  -  مقاله کامل

49-61

1

70

1381

حسين فرازمند

ايران

نشريه آفات و بيماريهای گياهی

بررسی علل ترجيح غذايی سوسک سرخرطومی حنايی خرما، Rhynchophorus ferrugineus Oliv.

3

چكيده  -  مقاله کامل

121-129

1

32

1380

حسين فرازمند، غلامرضا رسوليان، خليل طالبي-جهرمي

ايران

مجله علوم کشاورزی ايران

ترجيح ميزبانی سوسک سرخرطومی حنايی خرما، Rhynchophorus ferrugineus Oliv.، روی ارقام مهم خرمای بلوچستان ايران در شرايط صحرايی

2

چكيده  -  مقاله کامل

1-14

1 و 2

19

1378

حسين فرازمند، غلامرضا رسوليان، هوشنگ بيات-اسدی

ايران

نشريه انجمن حشره شناسی ايران

مطالعه رشد و نمو لارو سرخرطومی حنايی خرما، Rhynchophorus ferrugineus Oliv.، روی ارقام مختلف خرما در سراوان

1

 

مقاله كامل كنفرانس و همايش علمي

فهرست مقالات به ترتيب تاريخ ارائه

دريافت مقاله

تاريخ برگزاري

محل برگزاري

عنوان كنفرانس/همايش

اسامي نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

سال

ماه

روز

شهر

كشور

   
مقاله کامل

1398

فروردين

28

كاشمر

ايران

همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)

سيرجاني، م.، فرازمنـد، ح.

بررسی تاثیر کائولین فرآوری شده(سپیدان® WP) روی کیفیت میوه های انار در جهت بازارپسندی و صادرات

23
مقاله کامل

1396

مهر

20

مشهد

ايران

دومین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی

سيرجاني، م.، محمدپور، ك.، فرازمنـد، ح.

بررسی کارایی حشره کش پالیزین جهت کنترل پوره پسیل پسته

22
مقاله کامل

1394

شهريور

08

تهران

ايران

اولين کنگره بين المللي حشره شناسي ايران

فرازمنـد، ح.، مشیری، ا.، احمديه راد، س.

بررسي تاثير ترکیبات دوركننده گياهي و معدني در كاهش خسارت كرم گلوگاه انار

21

مقاله کامل

1394

شهريور

08

تهران

ايران

اولين کنگره بين المللي حشره شناسي ايران

سلطاني، م.، فرازمنـد، ح.، جبله، ع سيرجاني، م.

مطالعه نوسانات جمعيت شب پره خوشه خوار انگور، در باغ هاي انگور منطقه خليل آباد

20

مقاله کامل

1394

شهريور

08

تهران

ايران

اولين کنگره بين المللي حشره شناسي ايران

گل محمدي، غ.، كلنگري، م فرازمند، ح.

مطالعه كارايي ترکیبات با منشاء معدنی و گیاهی عليه تريپس و زنجرک ها در مزارع سيب زميني اراك

19

مقاله کامل

1394

شهريور

08

تهران

ايران

اولين کنگره بين المللي حشره شناسي ايران

گل محمدي، غ.، يوسفي، م فرازمند، ح.

مطالعه اثر حشره كش ‌هاي مختلف

 در كاهش خسارت  زنجره مو

18

مقاله کامل

1393

شهريور

10

كرمان

ايران

اولين همايش ملي پسته ايران

فرازمنـد، ح.، مشیری، ا.، پازوکی، م.، ناظریه، ح.ا.

بررسی تاثیر ترکیبات گیاهی و معدنی روی پسیل معمولی پسته

17

مقاله کامل

1392

مهر

18

همدان

ايران

اولين همايش ملي گياهان دارويي و كشاورزي پايدار

دانای طوس، ا.ح.، فرازمند، ح.، سیرجانی، م.، اوليائي ترشيزي، ع.

بررسي تاثير آفت كش هاي گياهي پاليزين، سیرینول و تنداكسير روي حشرات بالغ پسيل پسته در منطقه كاشمر

16

مقاله کامل

1392

مهر

18

ملاير

ايران

دومین كنفرانس ملي انگور و كشمش

فرازمند، ح.، ولی زاده، س.ح.، يوسفي، م.، صمدي پور، م.

تاثیر حشره كش ایمیداکلوپراید روی پوره زنجره مو

15

مقاله کامل

1392

مهر

18

ملاير

ايران

دومین كنفرانس ملي انگور و كشمش

فرازمند، ح.، پورحاجي، ع.ر.، اكبرزاده شوكت، غ.ر.، پژمان، ح.، قرالي، ب.

بررسی اثر حشره كشی ديفلوبنزورون در كنترل كرم خوشه خوار انگور

14

مقاله کامل

1392

شهريور

21

همدان

ايران

دومین همايش ملي توسعه پايدار و محيط زيست سالم

ورشوي، ف.، حيدري عليزاده، ب.، فرازمند، ح.، اوليائي ترشيزي، ع.، سيرجاني، م.

شناسايي فرومون شب پره كرم گلوگاه انار با استفاده از روش SPME در ایران

13

مقاله کامل

1392

شهريور

21

همدان

ايران

دومین همايش ملي توسعه پايدار و محيط زيست سالم

فرازمند، ح.، ناصري، م.، كجباف والا، غ.

شناسايی و فراوانی آفات انباری ارقام مختلف خرما در مناطق خرماخيز ايران

12

مقاله کامل

1392

شهريور

21

همدان

ايران

دومین همايش ملي توسعه پايدار و محيط زيست سالم

فرازمند، ح.، ولی زاده، س.ح.

بررسی تاثير کائولين فرآوری­شده در کاهش خسارت شته انار

11

مقاله کامل

1392

مرداد

30

اردبيل

ايران

دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

فرازمند، ح.، ولی زاده، س.ح.

بررسی تاثير کائولين فرآوری­شده در کاهش خسارت کنه انار

10

مقاله کامل

1392

مرداد

30

اردبيل

ايران

دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

فرازمند، ح.، ولی زاده، س.ح.، یوسفی، م.

بررسی مقدماتی تاثير خاک دیاتومه فرآوری­شده در کاهش خسارت زنجره مـو

9

مقاله کامل

1391

اسفند

23

جهرم

ايران

دومين همايش ملی مديريت کشاورزی

دانای طوس، ا.ح.، فرازمند، ح.، سیرجانی، م.

بررسي تاثير آفت كش گياهي سیرینول روي پسيل پسته در منطقه كاشمر

8

مقاله کامل

1391

مهر

26

اردبيل

ايران

اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک

دانای طوس، ا.ح.، فرازمند، ح.، سیرجانی، م.، اولیائی، ع.، حسن زاده، هـ.

بررسي تاثير دو آفت كش گياهي پاليزين و تنداكسير روي پسيل پسته در منطقه كاشمر

7

مقاله کامل

1391

مهر

26

اردبيل

ايران

اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک

حسن زاده، هـ.، فرازمند، ح.، سیرجانی، م.، اولیائی، ع.، دانای طوس، ا.ح.

مطالعه مقدماتي تاثير كائولين فرآوري شده روي پسيل پسته در منطقه بردسكن

6

مقاله کامل

1391

مهر

26

اردبيل

ايران

اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک

فرازمند، ح.، گل­محمدی، غ.، مشيری، ا.

كنترل شته انار با استفاده از تركيبات آفت كش ارگانيك

5

مقاله کامل

1391

مهر

26

اردبيل

ايران

اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک

فرازمند، ح.

كاربرد روش هاي غيرشيميايي جهت كنترل كرم گلوگاه انار

4

مقاله کامل

1390

ارديبهشت

28

سنندج

ايران

همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور

حسین زاده، ج.، کریم پور، ی.، فرازمند، ح.، صادق زاده، ن.، صعودی، م.

بیولوژی کرم خوشه خوار انگور و شناسایی عوامل کنترل کننده طبیعی آن در شهرستان ارومیه

3

مقاله کامل

1389

دي

04

مهاباد

ايران

همایش پژوهش دانشگاه آزاد مهاباد

حسین زاده، ج.، کریم پور، ی.، فرازمند، ح.، صعودی، م.، فهیم، م

مطالعه تغییرات جمعیت کرم خوشه خوار انگور و تعیین زمان سمپاشی بواسطه تله های فرومونی در منطقه اروميه

2

مقاله کامل

2005

Mar.

10

Saransk

Russia

The International Conference for Problems of Ecology Physiology, Biochemistry and Animal Genetic

Farazmand, H., & S.Yu. Chaika

Effect of precocene I – juvenile hormone inhibitor on  the development of Colorado potato beetle larvae, Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae)

1

صفحه اصلي   زندگينامه   انتشارات علمي   اختراعات    افتخارات   سوابق تحصيلي   سوابق اجرايي    سوابق تدريس   پايان نامه ها   مجامع علمي    گالري تصاوير   سايتهاي مرتبط   ارتباط با ما


(c) - Dr. Hossein Farazmand