كنفرانس و همايش علمي

فهرست مقالات به ترتيب تاريخ ارائه

دريافت خلاصه مقاله

تاريخ برگزاري

محل برگزاري

عنوان كنفرانس/همايش

اسامي نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

سال

ماه

روز

شهر

كشور

چكيده

1398

دي

15

بشرويه

ايران

اولين همايش ملي علمي ترويجي يافته‌هاي كاربردي پنبه

فرازمند، ح.، ايزدمهر، ح.، سیرجانی، م.

كاربرد كائولين فرآوري­شده در كنترل آفات مكنده پنبه

87

چكيده

2019

09

18

Tabriz

Iran

3rd Iranian International Congress of Entomology

Hossein Farazmand, Mehdi Basirat, Hadi Zohdi, Ahmad Dezianian, Mohammad Sirjani

A field evaluation of pyrethrin effects on pistachio common psylla and its side effects on Oenopia conglobata

86

چكيده

2019

09

18

Tabriz

Iran

3rd Iranian International Congress of Entomology

Hossein Farazmand, Hadi Zohdi, Ali Jafari-Nodooshan

A field evaluation of thiacloprid effects on pistachio twig borer

85

چكيده

2019

09

18

Tabriz

Iran

3rd Iranian International Congress of Entomology

Hossein Farazmand, Mehrdad Ghirizadeh,, Zahra Tazerooni, Mohammad Pazooki

Preliminary evaluation of mating disruption method for controlling pomegranate fruit moth, Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae)

84

چكيده

1397

شهريور

07

گرگان

ايران

بيست و سومين کنگره گياه پزشکی ايران

عابديني، ر.، فرازمند، ح.، جبله، ع.، سیرجانی، م.

بررسي كارايي تركيبات معدني جهت كنترل كرم خوشه خوار انگور، Lobesia Botrana، در منطقه خليل آباد

83

چكيده

1397

شهريور

07

گرگان

ايران

بيست و سومين کنگره گياه پزشکی ايران

انصاري، ن.، فرازمند، ح.، جبله، ع.، سیرجانی، م.، اوليائي ترشيزي، ع.

بررسی مقدماتي تاثير سرکه ي چوب و دود مایع  روی مگس جالیز،  Dacus ciliatus

82

چكيده

1397

شهريور

07

گرگان

ايران

بيست و سومين کنگره گياه پزشکی ايران

عابديني، ر.، فريدوني، ن.، جبله، ع.،  فرازمند، ح.

بررسي تاثير مورچه هاي دروگر (Messor) در كنترل علف هاي هرز مزارع زعفران

81

چكيده

1397

شهريور

07

گرگان

ايران

بيست و سومين کنگره گياه پزشکی ايران

فرازمنـد، ح.، پازوكي، م.، نيك نژاد، م.

اثر دود مايع و سركه ي چوب روی كاهش خسارت كرم گلوگاه انار، در شرایط صحرایی

80

چكيده

1397

شهريور

07

گرگان

ايران

بيست و سومين کنگره گياه پزشکی ايران

فرازمنـد، ح.، بصيرت، م.، زهدي، ه.، دزيانيان، ا.، سیرجانی، م.

تاثیر حشره كش فلوپيراديفورون روی پسیل معمولی پسته در شرایط صحرایی و تعيين اثرجانبي آن روي لارو كفشدوزك Oenopia conglobata

79
چكيده

2017

09

02

Karaj

Iran

2nd Iranian International Congress of Entomology

Hossein Farazmand, Ali Safari, Sina Ahmadieh-Rad

Effect of kaolin WP on rosaceous branch borer, Ospheranteria coerulescens (Col.: Cerambycidae) in Kashmar region

78
چكيده

2017

09

02

Karaj

Iran

2nd Iranian International Congress of Entomology

Hossein Farazmand, Mohammad Reza Akhlaghi, Sina Ahmadieh-Rad

Effect of kaolin WP on the serpentine leafminer, Liriomyza trifolii (Dip.: Agromyzidae) in Semnan region

77
چكيده

2017

09

02

Karaj

Iran

2nd Iranian International Congress of Entomology

Hossein Farazmand, Gholamreza Salehi, Dorna Saadat, Gholamreza Golmohamadi

Effect of kaolin WP on infestation reduction of Mediterranean pine bark beetle, Orthotomicus erosus (Coleoptera: Curculionidae)

76
چكيده

2017

09

02

Karaj

Iran

2nd Iranian International Congress of Entomology

Saeede Noorbakhsh, Babak HeidaryAlizadeh, Moosa Saber, Hossein Farazmand

Sex Pheromone of the carob moth, Apomyelois (syn: Ectomyelois) ceratoniae (Zeller, 1839) (Lepidoptera: Pyralidae) in different Iranian geographic populations

75
چكيده

2017

09

02

Karaj

Iran

2nd Iranian International Congress of Entomology

Kazem Mohammadpour, Mohammad Sirjani, Hossein Farazmand

Efficiency of the coconut botanical soap insecticide on the pistachio psylla, Agonoscena pistaciae in field conditions

74

چكيده

1395

شهريور

08

كرج

ايران

بيست و دومين کنگره گياه پزشکی ايران

بختیاری، س.، فرازمند، ح.، جبله، ع.، رمضانی­مقدم، م.ر.، سیرجانی، م.، حشمت­پژوه، م.

تاثیر اختلاط گوگرد ميكرونيزه با کائولین فرآوری شده روی پسیل معمولی پسته در منطقه کاشمر

73

چكيده

1395

شهريور

08

كرج

ايران

بيست و دومين کنگره گياه پزشکی ايران

بختیاری، س.، فرازمند، ح.، جبله، ع.، رمضانی­مقدم، م.ر.، سیرجانی، م.، حشمت­پژوه، م.

تاثیر اختلاط عصاره فلفل قرمز و صابون روغن نارگیل با کائولین فرآوری شده روی پسیل معمولی پسته در منطقه کاشمر در شرایط صحرایی

72

چكيده

1395

شهريور

08

كرج

ايران

بيست و دومين کنگره گياه پزشکی ايران

عابديني،رفرازمنـد، ح.، جبله، ع.، سیرجانی، م.3

بررسی کارایی ترکیبات معدنی روی زنجرک هاي مو در تاكستان هاي شهرستان خلیل آباد

71

چكيده

1395

شهريور

08

كرج

ايران

بيست و دومين کنگره گياه پزشکی ايران

كافي فراشاه، ف.، وفايي شوشتري، ر فرازمنـد، ح.، گل محمدي، غ صنعتگر، ا.

اختلالات مرفولوژیکی ایجاد شده روی سن گندم Eurygaster integriceps Puton توسط مهار کننده هورمون جوانی در شرایط آزمایشگاهی

70

چكيده

1395

شهريور

08

كرج

ايران

بيست و دومين کنگره گياه پزشکی ايران

فرازمنـد،ح.، كليائي، ر.، محمدي­پور، ع.، احمدیه­راد، س.

تاثیر پودروتابل سپیدان در کنترل كرم سيب،Cydia pomonella ، در رقم سيب قرمز

69

چكيده

1395

شهريور

08

كرج

ايران

بيست و دومين کنگره گياه پزشکی ايران

اركاني، ت.، فرازمند، ح.، استوان، هـ.، غیبی، م.

شناسايي و مطالعه نوسانات جمعيت سوسک پوست­خوار مدیترانه ای كاج، Orthotomicus erosus ، در بوستان جنگلی چيتگر تهران

68

چكيده

1395

شهريور

08

كرج

ايران

بيست و دومين کنگره گياه پزشکی ايران

صالحی جوزانی،غ.ر.،  فرازمند، ح.، سعادت، د.،  گلمحمدی، غ.ر.، امیریان، ر.

بررسی پراکنش، بیولوژی و راهکارهای پیشگیری و کنترل سوسک پوستخوار مدیترانه ای درختان كاج،  Orthotomicus erosus (Wollaston)، در اصفهان

67

چكيده

1395

شهريور

08

كرج

ايران

بيست و دومين کنگره گياه پزشکی ايران

تبريزيان، م.، فرازمند، ح.، رنجبراقدم، ح.، نظري اتابك، س.، چراغي، ا.

سنتز و بررسي كارايي تركيبب سنتتيك فرومون جنسي ساقه خوار نيشكر، Sesamia cretica

66

چكيده

1395

شهريور

08

كرج

ايران

بيست و دومين کنگره گياه پزشکی ايران

عابديني، ر.، جبله، ع.، فرازمنـد، ح.

نقش مورچه ها ي دروگر، در كنترل علف­های­ هرز باریک برگ مزارع زعفران

65

چكيده

1395

تير

30

تهران

ايران

همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در كشاورزي

نوربخش، س.، حيدري عليزاده، ب.، فرازمند، ح.، صابر، م.

شناسايي فرومون جنسي شب پره كرم گلوگاه انار به روش ميكرواستخراج SPME در منطقه اصفهان

64
چكيده

1394

شهريور

08

تهران

ايران

اولين کنگره بين المللي حشره شناسي ايران

كافي فراشاه، ف.، وفايي شوشتري، ر فرازمنـد، ح.، گل محمدي، غ صنعتگر، ا.

بررسی تاثیر پریکوسن I، مهاركننده هورمون جواني، بر روی رشد و نمو پوره های سن گندم

63

چكيده

1393

شهريور

03

اروميه

ايران

بيست و يكمين کنگره گياه پزشکی ايران

شخصي زارع، ف.، فرازمنـد، ح.، وفايي شوشتري، ر غزوي، مـ.، معروف، ع.

بررسی اثرات حشره كشي خاك دياتومه و كائولين فرآوري شده بر حشرات كامل دو گونه آفت انباري در شرايط آزمايشگاهي

62

چكيده

1393

شهريور

03

اروميه

ايران

بيست و يكمين کنگره گياه پزشکی ايران

نيك پي، ا.، سليمان نژاديان، ا.، گلدسته، ش.؛ فرازمنـد، ح.

اثرات سيليكات كلسيم بر ساقه خواران Sesamia spp. و خصوصيات كيفي سه رقم تجاري نيشكر

61

چكيده

1393

شهريور

03

اروميه

ايران

بيست و يكمين کنگره گياه پزشکی ايران

عليزاده، م.، كريم زاده اصفهاني، ج.، رسوليان، غ.، حسيني نوه، و.، پوريان، ح.ر، فرازمنـد، ح.

پاسخ ايمني بيدكلم تحت تاثير سه تركيب تنظيم كننده رشد و زنبور پارازيتوئيد Cotesia vestalis: بررسي تغيير تعداد كلي و تفكيكي هموسيت ها

60

چكيده

1393

شهريور

03

اروميه

ايران

بيست و يكمين کنگره گياه پزشکی ايران

فرازمنـد، ح.، سیرجانی، م.، زهدی، هـ.، قرالی، ب.، گل­محمدی، غ.ر.، مشیری، ا.، ناظریه، ح.ا.، پازوکی، م.

بررسی تاثیر صابون گیاهی روغن نارگیل روی پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae Burckharat & Lauterer

59

چكيده

1393

شهريور

03

اروميه

ايران

بيست و يكمين کنگره گياه پزشکی ايران

فرازمنـد، ح.، سیرجانی، م.، محمدپور، ك.، ولی­زاده، س.ح.، جعفری ندوشن، ع.، حسن­زاده، هـ.، مشیری، ا.، ناظریه، ح.ا.، پازوکی، م.، احمدیه­راد، س.

تاثیر پودروتابل سپیدان در کنترل پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae Burckharat & Lauterer

58

چكيده

2012

May

22

Gent

Belgium

The 64th international symposium on crop Protection

Valizadeh, H., Abbasipour, H., Farazmand, H., Askrarianzadeh, A.

Effect of kaolin, diatomaceous earth and essential oils of menthol and eucalyptus on oviposition deterrency of the vine cicada, Psalmocharias alhageos (Kol.) (Homoptera: Cicadidae)

57

چكيده

1391

شهريور

04

شيراز

ايران

بيستمين کنگره گياه پزشکی ايران

مذهب، س.، فرازمنـد، ح.، وفایی شوشتری، ر. امامی، م.س.

بررسی اثر تلفيق دو روش کائولين پاشی و حذف پرچم ميوه انار در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار در منطقه كاشان

56

چكيده

1391

شهريور

04

شيراز

ايران

بيستمين کنگره گياه پزشکی ايران

فرازمنـد، ح.، مشیری، ا.

مقايسه ميزان شكار تله‌هاي فروموني جنسي سنتتیک كرم‌گلوگاه انار

55

چكيده

1391

شهريور

04

شيراز

ايران

بيستمين کنگره گياه پزشکی ايران

جعفری، م.، کريم زاده-اصفهانی، ج.، فرازمند، ح.، رضاپناه، م.ر.

تاثیر تغذیه لاروی از میزبان های گیاهی مختلف بر پارامترهای زیستی بید کلم

54

چكيده

1391

شهريور

04

شيراز

ايران

بيستمين کنگره گياه پزشکی ايران

ناصریان، ن.، فرازمنـد، ح.

كارائي فرومون سنتتيك کرم گلوگاه اناردر باغ های انار

53

چكيده

1391

شهريور

04

شيراز

ايران

بيستمين کنگره گياه پزشکی ايران

علیزاده، م.، کریم زاده اصفهانی، ج.، رسولیان، غ.، فرازمند، ح.، حسینی نوه، و.، پوریان، ح.ر.

تاثیر سه تنظیم کننده رشد بر پاسخ های ایمنی لارو بید کلم در برابر Cotesia vestalis

52

چكيده

1391

شهريور

04

شيراز

ايران

بيستمين کنگره گياه پزشکی ايران

فرازمنـد، ح.، ولي زاده، س.ح.، يوسفي، م.، احمدیه راد. س.

مطالعه کارایی فرمولاسیون جدید خاک دیاتومه برای کنترل پوره زنجره مـو

51

چكيده

1391

شهريور

04

شيراز

ايران

بيستمين کنگره گياه پزشکی ايران

فرازمنـد، ح.، سیرجانی،م.، يوسفي، م.، جعفری ندوشن، ع.، آزادبخت، ن.، مشیری، ا.، ناصریان، ن.

بررسی تاثیر حشره کش های با منشاء گیاهی پالیزین و تنداکسیر روی شته و کنه انار

50

چكيده

1391

شهريور

04

شيراز

ايران

بيستمين کنگره گياه پزشکی ايران

پورحاجی، ع.ر.، فرازمنـد، ح.

کارایی حشره کش دیفلوبنزورون (Sc 48%) در کنترل کرم خوشه خوار انگور در استان آذربایجان شرقی

49

چكيده

1391

شهريور

04

شيراز

ايران

بيستمين کنگره گياه پزشکی ايران

فرازمنـد، ح.، ولي زاده، س.ح.، يوسفي، م.، دشتباني، خ.، شيخی گرجان. ع.

مطالعه تاثير حشره كش ايميداکلوپريد جهت كنترل زنجره مو

48

چكيده

1390

مهر

13

فردوس

ايران

اولین همایش ملی انار

فرازمند، ح.، سیرجانی، م.،، زهدی، هـ.، مشیری، ا.، شیخعلی، ت.

بررسی تاثیر پرچم زدایی میوه های انار در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار. خلاصه مقالات اولین همایش ملی انار

47

چكيده

1390

مهر

13

فردوس

ايران

اولین همایش ملی انار

فرازمند، ح.، ولی زاده، ح.، مشیری، ا.

بررسی تاثیر پودر کائولین در کاهش خسارت آفتاب سوختگی میوه های انار. خلاصه مقالات اولین همایش ملی انار

46

چكيده

1390

مهر

13

فردوس

ايران

اولین همایش ملی انار

ذوالفقاریه، ح.ر.، فرازمند، ح.، بابایی، م.، جعفری ندوشن، ع.، فتح الهی، هـ.

تعیین نسبت رهاسازی در کنترل کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller، با استفاده از روش نابارورسازی

45

چكيده

1390

مهر

13

فردوس

ايران

اولین همایش ملی انار

یوسفی، م.، فرازمند، ح.، حمزه لو، ا.

بررسی نوسانات جمعیت شب پره کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller، در شهرستان ساوه

44

چكيده

1390

شهريور

23

کرمان

ايران

دومین همایش مدیریت کنترل آفات

رضایی-ترشیزی، ح.ر.، فرازمند، ح.، گلدسته، ش.، معروف، ع.

مطالعه اثر خاك دياتومه در دماهاي متفاوت روي حشرات كامل سوسک چهار نقطه اي حبوبات، Callosobruchus maculatus F (Col.:Bruchidae)

43

چكيده

1390

شهريور

23

کرمان

ايران

دومین همایش مدیریت کنترل آفات

رضایی-ترشیزی، ح.ر.، فرازمند، ح.، گلدسته، ش.، معروف، ع.

بررسي اثر خاك دياتومه ايران روي حشرات كامل سوسک چهار نقطه اي حبوبات، Callosobruchus maculatus F (Col.:Bruchidae)

42

چكيده

1390

شهريور

23

کرمان

ايران

دومین همایش مدیریت کنترل آفات

کرمانی، پ.، فرازمند، ح.، کریم زاده، ج.، آوندفقیه، آ.

بررسی کارای فرومون جنسی کرم به، Euzephera bigella Zeller، در باغ های به اصفهان

41

چكيده

1390

شهريور

23

کرمان

ايران

دومین همایش مدیریت کنترل آفات

ناصریان، ن.، فرازمند، ح.، وفایی-شوشتری، ر.، آوندفقیه، آ.

بررسی کارای فرومون جنسی سنتتیک کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller، در باغ های انار لرستان

40

چكيده

1390

شهريور

23

کرمان

ايران

دومین همایش مدیریت کنترل آفات

فرازمند، ح.

مدیریت تلفیقی کنترل کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller

39

چكيده

1390

شهريور

23

کرمان

ايران

دومین همایش مدیریت کنترل آفات

حسین زاده، ج.، کریم پور، ی.، فرازمند، ح.

اثر کنترلی ترکیب تنظیم کننده رشد،Lufux ، روی کرم خوشه خوار انگور

38

چكيده

2011

Sep.

18

Antalya

Turkey

The 42nd international symposium on essential oils

Hosseinzadeh, J.,Sadeghzadeh, N., Karimpour, Y., Farazmand, H., Shayesteh, N.

Insecticidal effects of Thuja occidentalis (Cupressaceae) essential oil on Lasioderma serricorne (Col: Anobiidae)

37

چكيده

2011

Jun.

04

Columbia

USA

The 13th Invertebrate Sound and Vibration

Zamanian, H., Farazmand, H.

Effect of mating-disrupt electronic system on vine cicada control, Psalmocharias alhageos (Hem.:Cicadidae)

36

چكيده

2011

Mar.

05

Chiang Mai

Thailand

Global Conference on Entomology

Zamanian, H., Kazemzadeh, Z., Farazmand, H., Mehdipour

Electronic system designed to disrupt with mating of vine Cicada, Psalmocharis alhageos (Hem.: Cicadidae)

35

چكيده

2011

Mar.

05

Chiang Mai

Thailand

Global Conference on Entomology

Golestan-Hashemi, F.S., Farazmand, H., Karimzadeh, J., Marouf, A. Vafaei-Shoushtari, R.

The application of a new Iranian formulation of diatomaceous earth, a biological insecticide, in protection of stored grains

34

چكيده

2011

Mar.

05

Chiang Mai

Thailand

Global Conference on Entomology

Golestan-Hashemi, F.S., Farazmand, H., Karimzadeh, J., Marouf, A. Vafaei-Shoushtari, R.

An evaluation of the confused flour beetles susceptibility, exposition to spinosad biological insecticide

33

چكيده

2011

Mar.

05

Chiang Mai

Thailand

Global Conference on Entomology

Golestan-Hashemi, F.S., Farazmand, H., Karimzadeh, J., Marouf, A. Vafaei-Shoushtari, R.

Efficacy of diatomaceous earth formulation admixed with spinosad pesticide for control of confused flour beetle, Tribolium confusum (Col.: Tenebrionidae)

32

چكيده

2011

Mar.

05

Chiang Mai

Thailand

Global Conference on Entomology

Rafiei-Karahroudi, Z., Moharramipour, S.,  Farazmand, H., Karimzadeh-Esfahani

Effect of eighteen plant essential oils on inhibitory of egg releasing and ovicide on Plodia interpunctella Hubner (Lep.: Pyralidae)

31

چكيده

2011

Mar.

05

Chiang Mai

Thailand

Global Conference on Entomology

Zolfagharieh, H.R., Vafaei-Shoushtari, R.,  Farazmand, H., Babaii, M., Tabatabii

Application of nuclear technique for practical controlling of Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae)

30

چكيده

1389

آبان

19

اصفهان

ايران

اولين همايش کشاورزی پايدار و توليد محصول سالم

گلستان هاشمی، ف.س.، فرازمند، ح.، کريم زاده-اصفهانی، ج. و معروف

بررسی سمیت حشره کش بیولوژيکی اسپینوزاد بر روی حشرات کامل شپشه آرد T.confusum جهت حفاظت از غلات انباری در شرايط آزمايشگاهی

29

چكيده

2010

Aug.

22

Budapest

Hungry

The IX European Congress of Entomology

Farazmand, H., Ahmadieh, S., Mohammadpour, K., Valizadeh, H., Sheikhali, T., Moshiri, A. & Dashtbani, Kh.

The effect of kaolin on damage reduction of pomegranate fruit moth, Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae)

28

چكيده

1389

مرداد

09

تهران

ايران

نوزدهمين کنگره گياه پزشکی ايران

رفيعي کرهرودي، ز.، محرمي پور، س.، فرازمند، ح. و ج. کريم زاده اصفهاني

مقايسه اثر تخم کشی اسانس گياهان دارويی روی تخم های يک روزه و سه روزه شب پره هندی

27

چكيده

1389

مرداد

09

تهران

ايران

نوزدهمين کنگره گياه پزشکی ايران

رفيعي کرهرودي، ز.، محرمي پور، س.، فرازمند، ح. و ج. کريم زاده اصفهاني

ميزان LC50 اسانس 18 گونه گياهی روی لارو سن يک شب پره هندی

26

چكيده

1389

مرداد

09

تهران

ايران

نوزدهمين کنگره گياه پزشکی ايران

جعفری، م.، کريم زاده-اصفهانی، ج.، رضاپناه، م.ر. و ح. فرازمند

تاثير کيفيت تغذيه در آسيب پذيری بيدکلم به باکتری Bacillus thurengiensis

25

چكيده

1389

مرداد

09

تهران

ايران

نوزدهمين کنگره گياه پزشکی ايران

گلستان هاشمی، ف.س.، فرازمند، ح.، کريم زاده-اصفهانی، ج.، معروف، ع. و س. احمديه راد

اثر حشره کشی فرمولاسيون سايان، فرمولاسيون خاک دياتومه ايرانی جهت کنترل شپشه آرد

24

چكيده

1389

مرداد

09

تهران

ايران

نوزدهمين کنگره گياه پزشکی ايران

مشيری، ا.، فرازمند، ح.، وفايی-شوشتری، ر. و س. احمديه راد

مطالعه تاثير کائولن در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، در منطقه گرمسار

23

چكيده

1389

مرداد

09

تهران

ايران

نوزدهمين کنگره گياه پزشکی ايران

فرازمند، ح.، ولي زاده، ح.، يوسفي، م.، دشتباني، خ. و م.ج. منيعي

مطالعه تاثير حشره كش تيامتوكسام جهت كنترل زنجره مو، Psalmocharias alhageos Kol (Hom.: Cicadidae)

22

چكيده

1389

مرداد

09

تهران

ايران

نوزدهمين کنگره گياه پزشکی ايران

فرازمند، ح.، سيرجانی،م. رفيعی، ب.، محمدی پور، ع. و ت. شيخعلی

تعيين مناسب ترين زمان پوشش گذاری تاج ميوه جهت کاهش خسارت کرم گلوگاه انار

21

چكيده

1387

شهريور

03

همدان

ايران

هيجدهمين کنگره گياه پزشکی ايران

فرازمند، ح. و ج. کريم زاده

مطالعه تاثير ترکيبات تنظيم کننده رشد حشرات روی دستگاه گوارش لارو سوسک برگخوار سيب زمينی، Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae)

20

چكيده

1387

شهريور

03

همدان

ايران

هيجدهمين کنگره گياه پزشکی ايران

فرازمند، ح.، سيرجانی، م. و ک. توفا

بررسی تاثير پوشش تاج ميوه در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae)، در استان خراسان رضوی

19

چكيده

1387

شهريور

03

همدان

ايران

هيجدهمين کنگره گياه پزشکی ايران

فرازمند، ح.، ناصری، م.، خورشيدی، ح.ر.، مهاجری، م.ا. و غ. کجباف والا

مطالعه شناسايی و  فراوانی آفات انباری ارقام مختلف خرما در مناطق خرماخيز ايران

18

چكيده

1385

شهريور

11

كرج

ايران

هفدهمين کنگره گياه پزشکی ايران

فرازمند، ح. و ا.ي. چايكا

بررسی تاثيرپركاسن٬I مهارکننده هورمون جوانى٬ بر روي رشد و نمو و گيرنده هاى حسى شيميايى لارو سوسك برگخوار سيب ﺯمينى٬ Leptinotarsa decemlineata SAY. (Col.: Chrysomelidae)

17

چكيده

2005

Sep.

24

Cagliari

Italy

The 9th European Symposium for Insect Taste and Olfaction (9th ESITO)

Farazmand, H., & S.Yu. Chaika

Effect of precocene II – antijuvenile hormone inhibitor on chemoreceptor organs of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae)

16

چكيده

2005

Apr.

12

Moscow

Russia

The XII International Conference for Students and Young Scientists

Farazmand, H.

Morphology and ultrastructure of labio-maxillar complex sensillae in the Colorado potato beetle larvae, Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae)

15

چكيده

2005

Jul.

02

Leeds

United Kingdom

The 13th Multi-disciplinary Iranian Researchers Conference in Europe (Agricultural and Natural Resources Sciences)

Farazmand, H.

Effect of precocene I – juvenile hormone inhibitor on chemoreceptor organs of Colorado potato beetle larvae, Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae)

14

چكيده

2005

Mar.

10

Saransk

Russia

The International Conference for Problems of Ecology Physiology, Biochemistry and Animal Genetic

Farazmand, H., & S.Yu. Chaika

Effect of dimilin on the chemoreceptor organs of Colorado potato beetle larvae, Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae)

13

چكيده

2004

Sep.

20

Novosibersk

Russia

The Siberian Zoological International Conference

Farazmand, H., Chaika, S.Yu. & E.E. Sinitsina

Effect of dimilin – chitin biosynthesis inhibitor on the development of Colorado potato beetle larvae, Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae)

12

چكيده

2004

Sep.

20

Novosibersk

Russia

The Siberian Zoological International Conference

Farazmand, H., Chaika, S.Yu. & E.E. Sinitsina

Morphology and ultrastructure of antennal sensillae in the Colorado potato beetle larvae, Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae)

11

چكيده

2004

Sep.

08

Shahrekord

Iran

The fourth International Iran and Russia Conference (Agriculture and Natural Resources)

Farazmand, H., Chaika, S.Yu. & E.E. Sinitsina

Effect of hydroprene – juvenile hormone analogue on the development of Colorado potato beetle larvae, Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae)

10

چكيده

2004

Jul.

03

Manchester

United Kingdom

The 12th Iranian Researchers Conference in Europe (IRCE)

Farazmand, H., Chaika, S.Yu. & E.E. Sinitsina

Effect of precocene II – antijuvenile hormone on the development of Colorado potato beetle larvae, Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae)

9

چكيده

2003

Oct.

28

Denepro-petrovsk

Ukraine

The II International Conference of Zoocenos Role in Natural Ecosystems

Farazmand, H., Chaika, S.Yu. & E.E. Sinitsina

Sense organs of the labio-maxillar complex of larvae in Tenebrionid beetles: Tenebrio molitor L. and Zophobas rugipes Kirsch (Col.: Tenebrionidae)

8

چكيده

2003

Sep.

12

Kaleningrad

Russia

The VII East European Conference of the International Society for Invertebrate Neurobiology, (Simpler Nervous Systems)

Farazmand, H.

Sense organs of the antennae of larvae in Tenebrionid beetles: Tenebrio molitor L. and Zophobas rugipes Kirsch (Col.: Tenebrionidae)

7

چكيده

2002

Sep.

18

Moscow

Russia

The 3rd International Iran and Russia Conference (Agriculture and Natural Resources)

Farazmand, H.

Investigation of on reasons of food preference of red palm weevil (Rhynchophorus ferrugineus Oliv.)

6

چكيده

2001

Aug.

07

Penang

Malaysia

The 2nd Asia-Pacific Conference on Chemical Ecology

Rochat, D., Avand-Faghih, A., Farazmand, H. & K. Mohammadpour

Effect of red palm weevil mass trapping with synthetic pheromone in traditional Iranian date palm groves

5

چكيده

1379

بهمن

10

كرج

ايران

دومين همايش ملی استفاده بهينه از کود و سم در کشاورزی

روشا، د.، آوندفقيه، آ.، فرازمند، ح.، محمدپور، ک. و ی. ريگی

استفاده از روش شکار انبوه بوسيله فرومون سنتتيک در کنترل تلفيقی سرخرطومی حنايی خرما در سراوان

4

چكيده

1379

شهريور

21

بم

ايران

ششمين همايش بررسی مسائل خرما. منطقه ويژه اقتصادی ارگ جديد

عالی پناه، ه. و ح. فرازمند

معرفی گونه  Carda figulilella Gregson, (Lep.: Pyralidae: Phycitinae)، بعنوان آفات انباری جديد خرما از ايران

3

چكيده

1379

شهريور

14

اصفهان

ايران

چهاردهمين کنگره گياه پزشکی ايران

فرازمند، ح.، رسوليان، غ. و بيات اسدی، ه. و خ. طالبی جهرمی

مطالعه ترجيح ميزبانی سرخرطومی حنايی خرما، Rhynchophorus ferrugineus Oliv.، روی ارقام مهم خرمای بلوچستان ايران

2

چكيده

1379

شهريور

14

اصفهان

ايران

چهاردهمين کنگره گياه پزشکی ايران

فرازمند، ح.، رسوليان، غ. و ک. محمدپور

ارزيابی ميزان تغذيه لارو سرخرطومی حنايی خرما، Rhynchophorus ferrugineus Oliv.، روی ارقام مختلف خرما در سراوان

1

صفحه اصلي   زندگينامه   انتشارات علمي   اختراعات    افتخارات   سوابق تحصيلي   سوابق اجرايي    سوابق تدريس   پايان نامه ها   مجامع علمي    گالري تصاوير   سايتهاي مرتبط   ارتباط با ما


(c) - Dr. Hossein Farazmand