اختراعات

فهرست اختراعات به ترتيب تاريخ ثبت

مشاهده فايل

شماره ثبت

سال ثبت

تاييديه ها

اسامي مخترعين

عنوان اختراع

رديف

             

گواهي ثبت

بروشور اختراع

اطلاعات بيشتر

83853

1393

موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور

دومين جشنواره اختراعات تهران

حسين فرازمند-تورج اركاني

تله فرموني آفات پوستخوار درختان

5

گواهي ثبت

اطلاعات بيشتر

78936

1391

موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور

اولين جشنواره اختراعات تهران

حسين فرازمند-حسن فرازمند-نرگس بهار

دستگاه پرچم زدای برقی انار

4

گواهي ثبت

اطلاعات بيشتر

76601

1391

موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور

حسين فرازمند-سينا احمديه راد

خاک دياتومه فرآوري شده جهت کنترل آفات خاکزی

3

گواهي ثبت

بروشور اختراع

اطلاعات بيشتر

65033

1389

موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور

بخش داوري چهارمين جشنواره بين المللي فجر و شكوفايي انقلاب اسلامي

بخش بين الملل پنجمين جشنواره جشنواره بين المللي فجر و شكوفايي انقلاب اسلامي

حسين فرازمند-سينا احمديه راد

کائولن فرآوری شده جهت کنترل عوامل خسارتزای گياهي

2

گواهي ثبت

بروشور اختراع

اطلاعات بيشتر

61143

1388

موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور

فراكسيون حمايت از نخبگان، نوآوران و مخترعان مجلس شوراي اسلامي

سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

حسين فرازمند-كيومرث توفا

دستگاه پرچم زدای دستي انار جهت کنترل کرم گلوگاه انار

1

   

نوآوري

فهرست نوآوري ها

مشاهده فايل

سال ارائه

تاييديه ها

اسامي پديدآورندگان

عنوان نوآوري

رديف

           

صفحه اصلي   زندگينامه   انتشارات علمي   اختراعات    افتخارات   سوابق تحصيلي   سوابق اجرايي    سوابق تدريس   پايان نامه ها   مجامع علمي    گالري تصاوير   سايتهاي مرتبط   ارتباط با ما


(c) - Dr. Hossein Farazmand